Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler lægerne Jacob Gades Alle som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.
Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap.6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne Jacob Gades Alle behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Lægehuset Jacob Gades Alle indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig ( i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mail adresse, telefon nr., personnummer køn, familie relationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

 • Helbreds oplysninger (f.eks. journal oplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.) seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelser, diagnostisk og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelser af attester til brug for myndigheder, forsikringer mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelser af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning til laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af teknisk og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb ( denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registreret og tredje parter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed 

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysninger frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse oplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene overfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Lægehuset Jacob Gades Alle
Jacob Gades Alle 7
6600 Vejen